Inerisaavik logo Ilisimatusarfik
 

Afsluttende evaluering i folkeskolen

 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar 2009 om den afsluttende evaluering i folkeskolen

 

Den afsluttende evaluering består af:

    -   Vidnesbyrd og standpunktskarakterer

    -   Elevens egen vurdering

    -   Fremlæggelse af en projektopgave

    -   Prøver

 

Vidnesbyrd og standpunktskarakterer

    -   Gives i alle fag og fagområder ved afslutningen af 10. klasse

    -   Skal udtrykke lærerens bedømmelse af elevens faglige standpunkt i forhold til læringsmålene på ældstetrin.

 

Elevens egen vurdering (findes i mappen formularer: Elevens egen vurdering)

    -   En kort, skriftlig beskrivelse af elevens udbytte af skolegangen

    -   Overvejelser om erhvervs- og uddannelsesønsker

    -   Oplysninger, som elevens ønsker inddraget i sin vurdering, kan være:

  •    Elevrådsarbejde
  •    Skolebestyrelsesarbejde
  •    Foreningsarbejde
  •    Deltagelse i fritidsaktiviteter
  •    Arbejde i fritiden og lignende

Eleven kan inddrage hjemmet og skolen i udarbejdelsen af sin egen vurdering, der skal underskrives af forældre eller værge, og som vedlægges afgangsbeviset.

 

 

Prøver

Der er obligatoriske skriftlige og mundtlige prøver ved afslutningen af folkeskolen. At prøverne er obligatoriske betyder, at eleverne skal til prøve i faget.

Efter bekendtgørelsens § 7-9 sammensættes årets prøver - se oversigten over obligatoriske prøvefag.

 

 

Projektopgaven

Alle elever skal udarbejde og fremlægge en projektopgave i januar eller februar.

 

Der er 2 skoledage til emnevalg og planlægning, 2 uger til informationsindsamling, 5 skoledage til udarbejdelsen af projektopgaven.

Alle disse ting er en del af den daglige undervisning.

 

Fremlæggelsen af projektopgaven er derimod en prøve og skal ske inden udgangen af februar. Projektopgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og en karakter, der begge fremgår af elevens afgangsbevis fra folkeskolen.

 

 

Skriftlige prøver

Alle elever skal til skriftlig prøve i fagene:

    -   Grønlandsk

    -   Dansk

    -   Engelsk

    -   Matematik

Desuden kan Departementet for uddannelse bestemme, at der afholdes én skriftlig prøve mere for alle elever. Det kan være i ét af fagene Naturfag, Religion og filosofi eller Samfundsfag. Disse fag kan udtrækkes, og det vil ikke være det samme fag på alle skoler det samme år.

Eleverne skal altså aflægge skriftlig prøve i 4 fag og kan efter udtræk af fag skulle aflægge prøve i ét fag mere.

 

Til de skriftlige prøver er der i hvert af fagene Grønlandsk, Dansk, Engelsk og Matematik:

    -   En færdighedsprøve (1 times varighed)

    -   En skriftlig prøve (3 eller 4 timers varighed)

Skriftlig prøve i Engelsk varer 3 timer og i de øvrige fag 4 timer.

 

 

Mundtlige prøver

Alle elever skal til 3 mundtlige prøver. Hvert skoleår udtrækkes fagene efter følgende regler:

    -   1 prøve i et af fagene Grønlandsk, Dansk eller Engelsk

    -   1 prøve i et af fagene Matematik eller Fysik/kemi

    -   1 prøve i Biologi, Naturgeografi, Samfundsfag eller Religion og filosofi

Departementet for uddannelse bestemmer udtrækket af fag, og det vil ikke være de samme fag på alle skoler det samme år.

 

Herudover kan eleven vælge at aflægge prøve i ét yderligere fag, som ikke er udtrukket på skolen, eller i et fag under faggruppen Lokale valg.

Se Oversigt over deadlines og information omkring prøven i lokale valg.

 

 

3. fremmedsprog

Elever, der har valgt 3. fremmedsprog, kan vælge at gå til mundtlig prøve i faget. Dette gælder uanset, om de har valgt yderlige ét fag blandt de ikke udtrukne fag.

 

Eleverne skal altså aflægge mundtlig prøve i 3 fag og kan efter eget valg aflægge prøve i 1 eller 2 fag mere.

 

 

Prøveformer

I forhold til tidligere vil der være nye prøveformer både til de skriftlige og mundtlige prøver.

 

Til den skriftlige prøve i Grønlandsk, Dansk eller Engelsk er en samtalerunde som indledning til prøven, inden eleverne selv starter med at skrive besvarelsen.

 

Til de mundtlige prøver vil det i mange fag være muligt både at gå til prøve individuelt eller i grupper på 3 elever. Altså enten alene som elev til prøve eller i en gruppe af elever.

 

 

 

Informationspjece til elever og forældre om afsluttende prøver, 2007:

dansk udgave

grønlandsk udgave

prøvebekendtgørelse er erstattes med bekendtgørelse nr. 3 af 2009

 

KIIIPs brev om Information om den afsluttende evaluering, 2007:

PowerPoint på grønlandsk

PowerPoint på dansk

karaktererne angives i GGS fra 2010

 

 

Se oversigten over § 7-9

Obligatoriske prøver

 

Inerisaavik, postboks 1610, 3900 Nuuk, tlf. 38 57 70, fax 32 54 33, email: inerisaavik@inerisaavik.gl
Copyright © 2001-2017, www.inerisaavik.gl