Inerisaavik logo Ilisimatusarfik
 

Undervisningspligt - deltagelse eller fritagelse fra den afsluttende prøve

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen

Undervisningspligtens indtræden og ophør

§ 31.  Undervisningspligten indtræder fra skoleårets begyndelse i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, og ophører efter at barnet har modtaget regelmæssig undervisning i 10 år.
Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan efter forældrenes anmodning eller med deres samtykke godkende, at påbegyndelsen af et barns skolegang udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling.
Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen kan efter forældrenes anmodning fritage en elev for undervisning efter 9 års undervisning, når særlige grunde taler for det. Fritagelse fra undervisning efter 9 års undervisning forudsætter, at der iværksættes et erhvervs- og uddannelsesforløb for den pågældende elev.

 

 

Børn og unge er efter loven undervisningspligtige. Skolen skal tilbyde alle elever undervisning i 10 år.

Samtlige elever skal til prøve i pågældende prøvetermin.

 

Bekendtgørelsen nr. 3-2009:

 

§ 9, stk. 4. Ud over prøvefag på skolen, skal eleven til prøve i det fag, han/hun selv har valgt.

Det skal forstås sådan, at eleven HAR fået rådgivning om elevvalgte prøvefag inden 1. december, og valget kan ikke trækkes tilbage.

Møder eleven ikke op til pågældende prøve, skal det stå i karakterbladet, at eleven udeblev.

 

§ 24. Skulle en elev have problemer (handicap, skade eller andet) i at gå til prøve, tager skolen hånd om det, at eleven kommer prøven igennem. Dette sker i samarbejde med Departementet.

 

 

Fritagelse fra den afsluttende prøve kan kun ske efter:

 

§ 11, stk. 2. Elever, som i et eller flere fag modtager specialundervisning, supplerende undervisning eller anden specialpædagogisk bistand, kan fritages for prøver i de pågældende fag.

 

§ 13, stk. 2. Elever, der af et eller andet årsag ikke har modtaget undervisning, kan fritages fra prøven.  

Det kan fx være en ny ankommen elev med andet sprog, der ikke har kompetence til at gå til prøve i et eller flere af sprogfagene.

 

Man kan normalt ikke fritages for en eller flere discipliner i et fag - man fritages enten for faget eller ej.

 

Samtlige fritagelser dokumenteres. Skoleinspektøren træffer afgørelse om fritagelser.

  

--------------

 

 

bkg. 3-2009

§ 89, stk. 3. Har en elev ikke deltaget i en prøve, anføres følgende i karakterrubrikken i prøveprotokollen:
* for fritaget, hvis eleven er fritaget for at aflægge prøve i faget.
** for syg, hvis eleven ikke har deltaget i prøven på grund af sygdom, jf. § 15, stk. 1.
*** for andet, hvis eleven af andre grunde end sygdom ikke har kunnet deltage i prøven, jf. § 15, stk. 1.
**** for udeblevet, hvis eleven ikke er mødt frem til prøven og ikke har underrettet skolen, jf. § 15, stk. 1.
***** for bortvist, hvis eleven er bortvist fra prøven.

 

 

 

 

 

 

 

 

Se oversigten over

Obligatoriske prøver

 

 

Elevers ubegrundede fravær fra undervisningen er ikke en gyldig grund til fritagelse fra den afsluttende prøve.

 

 

 

Da børn og unge inden for bestemt alder er undervisningspligtige og skolen har pligt til at undervise den enkelte elev, skal der ved tidlig indsats arbejdes for tiltag vedrørende den enkelte elev.

 

 

 

Se i årsplanen, hvornår skoler

anmelder til prøve,

ansøger afvigelser fra regler eller

fritager fra prøve.

Inerisaavik, postboks 1610, 3900 Nuuk, tlf. 38 57 70, fax 32 54 33, email: inerisaavik@inerisaavik.gl
Copyright © 2001-2017, www.inerisaavik.gl