Inerisaavik logo Ilisimatusarfik
 

Projektopgaven

 

Fremlæggelsen af projektopgaven er en prøve, der skal ske inden udgangen af februar.

 

Prøvebekendtgørelsens § 19: "Bliver en elev forhindret i at gennemføre projektopgaven på grund af sygdom eller på grund af andre, ganske særlige årsager, skal eleven have mulighed for at aflevere en individuel projektopgave inden 15. april."

 

Projektopgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og en karakter. Karakter skrives i afgangsbeviset.

 

---------

 

Projektopgaven er en mundtlig-praktisk prøve. Det er en afslutning på en undervisningsform, som skal anvendes gennem hele skoleforløbet, således som det er udtrykt i Inatsisartutlov nr. 15-2012 § 10, stk. 4: ”En del af undervisningstiden på alle trin anvendes til tværfaglige, emneorienterede og projektorganiserede forløb”.

 

Eleverne og klassens lærere skal i samarbejde finde frem til et overordnet emne, der er formuleret så bredt, at det kan anskues fra flere faglige vinkler.

 

Eleverne arbejder med og belyser et delemne med en problemstilling, som er valgt af dem selv i samarbejde med og under vejledning af lærerne.

 

Projektopgaven skal lægge op til, at elevernes tværfaglige arbejde kan demonstrere viden og færdigheder indenfor også andre af skolens fag end de traditionelle prøvefag.

 

Valget af udtryksform er primært elevernes ansvar, samtidig med at det er en del af lærernes vejledningsforpligtelse at sikre, at eleverne er opmærksomme på de muligheder, de har. Således skal eleverne gennem årene have fået kendskab til en bred vifte af forskellige udtryksformer ved arbejde med projektopgaver, fx drama, skulptere, video, maleri.

 

Det er elevernes opgave at vise og demonstrere deres nye viden gennem fremlæggelserne. Vurderingen skal tage udgangspunkt i tre hovedområder – og sammenhængen mellem disse:

   - Arbejdsprocessen

   - Opgavens indhold

   - Fremlæggelsen af det færdige resultat (produktet)

 

Projektarbejde kræver, at eleverne tager udgangspunkt i en undren udformet som en problemstilling – med en afgrænsning (problemformulering).

Derefter arbejder eleverne med en relevant undersøgelse for at få løst deres problem - altså få svar på deres undren.

Eleven har selv ansvar for at demonstrere sin viden ved fremlæggelsen af opgaven og produkt.

 

 

fremlæggelse af projektopgaven - uddrag fra prøvebekendtgørelsen

 

Prøvevejledning

 

Rapporteringsskemaer

 

Inerisaavik, postboks 1610, 3900 Nuuk, tlf. 38 57 70, fax 32 54 33, email: inerisaavik@inerisaavik.gl
Copyright © 2001-2017, www.inerisaavik.gl